View Post
NGUYỄN TẤN VINH NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ SAU 30 NĂM ĐỔI MỚI Views: 178 Download

Evaluate Post

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT

Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế lớn của thế giới hiện đại và diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam thì hội nhập kinh tế quốc tế là con đường tốt nhất để rút ngắn sự tụt hậu so với các nước khác. Bài viết này đề cập một số khía cạnh về lý luận và thực tiễn của khái niệm hội nhập quốc tế, tiến trình 30 năm hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Đồng thời, bài viết cũng nêu lên những thành tựu và vấn đề đặt ra trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. Từ đó đề ra những giải pháp thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

 
Relation Post in this magazines