View Post
NGUYỄN TRẦN ĐÔNG PHƯƠNG
BÙI THỊ THU HẰNG
BƯỚC ĐẦU NHÂN GIỐNG CÂY DÂU TÂY NEW ZEALAND Fragaria ananasa L. TỪ HẠT Views: 130 Download

Evaluate Post

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT


Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhân chồi in vitro cây Dâu tây từ hạt trong các môi trường MS có bổ sung một trong các loại cytokinin ở nồng độ khác nhau như BA (0,2-1,2 mg/L), 2-ip (0,2-1,2 mg/L) hoặc kinetin (0,2-1,2 mg/L). Sau khi tạo ra, chồi được chuyển sang môi trường tạo rễ MS ½ đa lượng có bổ sung IAA 0,5 mg/L và than hoạt tính 2,0 g/L in vitro hoặc phân bón Kelp (0-1,5 %) ex vitro. Kết quả nghiên cứu bước đầu này cho thấy môi trường thích hợp tạo cụm chồi từ cây con là môi trường MS bổ sung BA 0,6 mg/L; tạo rễ từ chồi ở điều kiện in vitro bằng MS bổ sung than hoạt tính 2,0 g/L và IAA 0,5 mg/L hoặc tạo rễ từ chồi ở điều kiện ex vitro bằng phân bón Kelp 0,5 %.

 
Relation Post in this magazines