KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Qui chế hoạt động
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

Hoạt động Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 880 /QĐ-ĐHM, ngày 22 tháng 08 năm 2014 của Trường Đại Mở Tp.HCM)

 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

 1. Quy chế này quy định về hoạt động của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Tạp chí Khoa học) bao gồm các quy định về tổ chức bộ máy, phản biện, tác giả, đăng bài, xét duyệt, lưu trữ, sử dụng bài báo, kinh phí hoạt động, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động của Tạp chí Khoa học. 
 2. Quy chế này áp dụng đối với Ban Biên tập, Hội đồng biên tập, Ban Thư ký tòa soạn, các phản biện, các cộng tác viên và các tác giả có bài báo gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Mục đích, đối tượng phục vụ

 1. Tạp chí Khoa học nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, những người làm công tác khoa học; góp phần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, học thuật đáp ứng mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ xã hội của Nhà trường.
 2. Đối tượng phục vụ là những người làm công tác khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, cán bộ quản lý và bạn đọc có quan tâm. 

Điều 3. Tên gọi, trụ sở, định kỳ xuất bản và phát hành  

 1. Tên gọi, trụ sở:  

             Tên tiếng Việt: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí minh. 

            Tên tiếng Anh: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University 

             Trụ sở tòa soạn: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  

       Số 97, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  

 

            Điện thoại: 08.39300210, 39304469  Email: tapchikhoahoc@ou.edu.vn 

            Website: www.ou.edu.vn 

 1. Thể thức xuất bản:  

            Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt và tiếng Anh;  

            Kỳ hạn xuất bản: 1 năm /10 kỳ: Gồm 6 kỳ tiếng Việt và 4 kỳ tiếng Anh;  

            Khuôn khổ: 20cm x 27cm; 

Số trang: 80-150 trang; 

Số lượng: 500-1000 bản/kỳ.  

            Nơi in: Thành phố Hồ Chí Minh  

 1. Nộp lưu chiểu và phát hành 
 1. Nộp lưu chiểu tại Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh,

Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông, Thư viện Quốc Gia Việt Nam;

 1. Phạm vi phát hành trong cả nước;  
 2. Đăng tiêu đề, tóm tắt bài báo và toàn văn các bài báo (sau một tháng phát

hành bản in) trên website của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.  

Điều 4. Nội dung xuất bản  

 1. Tạp chí Khoa học đăng tải các bài báo khoa học; công bố các công trình nghiên cứu khoa học; thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học; trao đổi các nội dung mang tính học thuật, quan điểm khoa học, phương pháp tiếp cận các vấn đề khoa học mới; giới thiệu thông tin khoa học, các hoạt động khoa học trong nước và ngoài nước trong các lĩnh vực mang tính định kỳ theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
 2. Tạp chí Khoa học có thể xuất bản các số theo các chủ đề bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo Giấy phép xuất bản;  
 3. Tạp chí Khoa học đăng các giới thiệu, quảng cáo theo quy định, phù hợp với giấy phép xuất bản và theo sự phê duyệt của Tổng biên tập.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động  

Tạp chí Khoa học hoạt động theo quy định của Luật Báo chí, Luật xuất bản, các quy định của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định của Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Các thành viên của Ban biên tập, Hội đồng biên tập, Ban thư ký, các phản biện, các cộng tác viên và các tác giả có bài báo gửi đăng trong Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện các quy định trên và theo sự phân công, giao nhiệm vụ của Tổng biên tập.  

Chương II TỔ CHỨC BỘ MÁY  

Điều 6. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh gồm:  

 1. Tổng biên tập;  
 2. Phó tổng biên tập;  
 3. Hội đồng biên tập;  
 4. Ban thư ký tòa soạn;
 5. Cộng tác viên;

Điều 7. Tổng biên tập   

 1. Tổng biên tập chịu trách nhiệm thực hiện việc lãnh đạo, điều hành và quản lý Tạp chí Khoa học về mọi mặt, đảm bảo thực hiện tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Khoa học; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về hoạt động của Tạp chí Khoa học;
 2. Chịu trách nhiệm xuất bản các ấn phẩm của Tạp chí Khoa học theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và chỉ đạo của Hiệu trưởng;  
 3. Tổng biên tập là người duyệt cuối cùng các ấn phẩm Tạp chí Khoa học trước khi in và quyết định nộp lưu chiểu, phát hành; 
 4. Trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch xuất bản Tạp chí Khoa học định kỳ;
 5. Là người ký kết, nghiệm thu các hợp đồng in ấn và phát hành Tạp chí Khoa học theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng.  

Điều 8. Phó tổng biên tập  

 1. Giúp Tổng biên tập lãnh đạo, điều hành và quản lý Tạp chí Khoa học; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Tổng biên tập về các hoạt động của Tạp chí Khoa học; 
 2. Giúp Tổng biên tập trong việc quản lý xuất bản Tạp chí Khoa học và xét duyệt các ấn phẩm Tạp chí Khoa học theo sự phân công của Tổng biên tập;
 3. Giúp Tổng biên tập thực hiện kế hoạch xuất bản Tạp chí Khoa học theo kế hoạch và theo phê duyệt của Hiệu trưởng.  

Điều 9. Hội đồng biên tập  

Hội đồng biên tập có trách nhiệm biên tập về mặt chuyên môn, học thuật, nội dung cũng như hình thức xuất bản của Tạp chí Khoa học:

 1. Đề xuất kế hoạch xuất bản, đề xuất nội dung và hình thức của Tạp chí Khoa học;
 2. Đề xuất phản biện; theo dõi quá trình sửa chữa của tác giả, biên tập các bài gửi đăng theo đúng tôn chỉ mục đích, thể lệ của Tạp chí Khoa học và chịu trách nhiệm về nội dung biên tập trước khi Tổng biên tập duyệt đăng;
 3. Đề xuất phân loại và xếp hạng bài báo khoa học; xem xét và có ý kiến về nội dung và hình thức bài báo; 
 4. Biên tập, rà soát các lỗi về nội dung, hình thức trước khi Tổng biên tập duyệt xuất bản và phát hành. 

Điều 10. Ban thư ký tòa soạn  

Thực hiện công tác nghiệp vụ hành chính, tài vụ và trị sự của tòa soạn theo quy định của Tạp chí Khoa học và sự phân công của Tổng biên tập:  

 1. Thực hiện các chức năng về nghiệp vụ hành chính tổng hợp của tòa soạn;
 2. Mời viết bài báo; tiếp nhận bài báo; yêu cầu phản biện; xét duyệt bài báo và phản hồi kết quả theo đúng quy trình xét duyệt đăng bài của Tạp chí Khoa học;
 3. Rà soát các lỗi kỹ thuật dàn trang, lỗi trình bày, chính tả;  
 4. Trình duyệt ma-két (maquette), theo dõi quá trình in ấn Tạp chí Khoa học;  
 5. Lưu trữ tư liệu, bài báo và quản lý trang web của Tạp chí Khoa học;
 6. Thanh toán thù lao cho tác giả, phản biện, biên tập, cộng tác viên và các loại thù lao khác theo quy định;
 7. Thực hiện việc phát hành, nộp lưu chiểu và gửi báo biếu theo quy định của Tạp chí Khoa học. 

Điều 11. Cộng tác viên  

 Giúp Hội đồng biên tập và Ban thư ký tòa soạn thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định:

 1. Hỗ trợ việc mời viết bài báo, đặt hàng viết bài báo, mời phản biện bài báo;
 2. Hỗ trợ việc rà soát về mặt hình thức, kỹ thuật, các lỗi chính tả, in ấn;
 3. Hỗ trợ việc tổ chức hội thảo, sự kiện của Tạp chí Khoa học;
 4. Cộng tác viên do Tổng biên tập đề nghị, phân công và Hiệu trưởng phê duyệt;
 5. Chế độ cộng tác viên theo quy định của Nhà trường.

 

Chương III PHẢN BIỆN, TÁC GIẢ

Điều 12. Người phản biện  

 1. Người phản biện cho Tạp chí Khoa học là các nhà khoa học có uy tín ở các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học công nghệ, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp hoặc các nhà nghiên cứu độc lập trong và ngoài nước có chuyên môn phù hợp với bài báo khoa học được mời phản biện;
 2. Danh sách phản biện được Hội đồng biên tập đề xuất, các nhà khoa học giới thiệu và được Tổng biên tập ký duyệt;
 3. Người phản biện được mời phản biện bài báo theo đường bưu điện, qua Email, hoặc phản biện trực tiếp tại tòa soạn theo yêu cầu của Tạp chí Khoa học;
 4. Người phản biện có nhiệm vụ nhận xét, thẩm định nội dung khoa học và hình thức của bài báo một cách khách quan, trung thực và hoàn thành công việc theo Mẫu TC-02 (Phụ lục II) đúng thời hạn quy định;  
 5. Người phản biện được hưởng thù lao phản biện theo quy định của Nhà trường.  

Điều 13. Tác giả bài báo

 1. Tác giả bài báo là một cá nhân hay tập thể các cá nhân đứng tên người viết bài báo gửi bài báo khoa học đến Tòa soạn Tạp chí Khoa học theo đúng thể lệ gửi bài của Tạp chí Khoa học qua đường bưu điện, Email hoặc trực tiếp tại tòa soạn;
 2. Tác giả bài báo chịu trách nhiệm trước các quy định của pháp luật về nội dung, sử dụng tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, bản quyền bài báo của mình; 
 3. Tác giả tuân thủ quy định về thể lệ đăng bài trên Tạp chí Khoa học; chỉnh sửa bài viết, làm rõ nội dung theo ý kiến phản biện (nếu có) và theo yêu cầu của Ban biên tập;  
 4. Tác giả không gửi đến Tòa soạn bài báo đã được đăng ở các tạp chí, kỷ yếu khoa học, các báo khác; không gửi bài báo đến tạp chí, báo khác cho đến khi có quyết định xét duyệt cuối cùng của Ban biên tập Tạp chí Khoa học; 
 5. Tác giả có bài viết đăng trong Tạp chí Khoa học được trả thù lao theo quy định, được Tạp chí Khoa học gửi báo biếu;  
 6. Tác giả có bài báo được đăng sẽ được Tạp chí Khoa học xác nhận, tác giả được tính điểm công trình khoa học theo quy định của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước.

   

Chương IV QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG BÀI, XÉT DUYỆT, LƯU TRỮ  VÀ SỬ DỤNG BÀI BÁO

Điều 14. Điều kiện bài báo được đăng trên Tạp chí Khoa học  

 1. Các bài gửi đăng phải có nội dung khoa học theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Khoa học và chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác;
 2. Bài báo chưa được công bố trên các Tạp chí và các ấn phẩm in hoặc điện tử khác;
 3. Bài báo đã thông qua phản biện; đã chỉnh sửa theo ý kiến (nếu có) của phản biện, của Ban biên tập và Ban thư ký; 
 4. Bài báo đã được biên tập và được Tổng biên tập duyệt cho đăng;
 5. Trong trường hợp đặc biệt, Tổng biên tập sẽ quyết định cho phép đăng;
 6. Đối với các bài báo không thông qua phản biện bao gồm: Các bài báo đặt hàng cho các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia trong các lĩnh vực theo yêu cầu của Tổng biên tập; các bài báo mang tính trao đổi học thuật; giới thiệu thông tin khoa học, các hoạt động khoa học trong nước và ngoài nước. Các bài báo này được biên tập lại (nếu có) bởi các biên tập viên được phân công, được xác nhận lại của tác giả và được Tổng biên tập duyệt cho đăng.  
   

Điều 15. Quy trình xét duyệt bài báo khoa học

            1. Nhận bài viết từ tác giả:

Ban thư ký tòa soạn nhận bài viết từ tác giả và ghi vào sổ nhận bài; tập hợp, chuyển bài báo cho thường trực Ban biên tập. Thời gian tối đa là 3 ngày.

            2. Sơ duyệt:

Thường trực Ban biên tập:

 • Sơ duyệt các yêu cầu về nội dung và hình thức của bài báo. Những bài viết không đúng quy cách của một bài báo khoa học hoặc có nội dung không phù hợp sẽ bị từ chối, thông báo đến tác giả thông qua Ban thư ký tòa soạn;  
 • Những bài đủ điều kiện, được Thường trực Ban biên tập phân loại ghi mã số bài báo chuyển đến Tổng biên tập theo Mẫu TC-01 (Phụ lục II). Thời gian tối đa là 3 ngày.

3. Phân công và gửi phản biện:

 • Tổng biên tập phân công phản biện (đối với các bài báo phải thông qua phản biện) trên cơ sở danh sách phản biện do Hội đồng biên tập, các nhà khoa học giới thiệu;   
 • Ban thư ký tòa soạn gửi bài báo đến phản biện theo Mẫu TC-02 (Phụ lục II). Thời gian tối đa là 3 ngày.

            4. Phản biện:

 • Phản biện thực hiện việc nhận xét, thẩm định các nội dung của bài báo theo yêu cầu của Tạp chí Khoa học theo Mẫu TC-02 (Phụ lục II) và theo đúng thời gian quy định;
 • Phiếu nhận xét phản biện phải ghi ngày tháng, ký tên và gửi cho Ban thư ký qua bưu điện, Email hoặc trực tiếp tại tòa soạn. Thời gian tối đa là 14 ngày.

            5. Kết quả phản biện:

 • Ban thư ký tập hợp, trình Tổng biên tập về kết quả phản biện theo Mẫu TC-03 (Phụ lục II);
 • Trên cơ sở ý kiến của Tổng biên tập, Ban thư ký:

+ Gửi bài báo cho tác giả chỉnh sửa theo ý kiến phản biện; 

+ Trường hợp ý kiến của phản biện 1 không rõ ràng hoặc có ý kiến khác từ Thường trực Hội đồng biên tập thì bài báo được gửi cho phản biện 2 nếu được tổng biên tập cho phép. Thời gian tối đa là 7 ngày.

            6. Biên tập bài báo:

 • Các bài báo không phải chỉnh sửa, các bài báo đã được tác giả chỉnh sửa theo ý kiến của phản biện (đối với các bài báo phải thông qua phản biện); các bài báo không phải thông qua phản biện được quy định tại khoản 6, điều 14 của Quy chế hoạt động Tạp chí Khoa học) đều được biên tập theo đúng yêu cầu của Tạp chí Khoa học;
 • Tổng biên tập phân công biên tập viên để biên tập các bài báo;
 • Ban thư ký chuyển bài báo đến từng biên tập viên theo sự phân công của Tổng biên tập. Thời gian tối đa là 3 ngày;    
 • Các biên tập viên thực hiện việc biên tập theo yêu cầu về nội dung và hình thức của bài báo. Thời gian tối đa là 4 ngày.    

7. Xét duyệt, xếp hạng và duyệt đăng bài báo:

 • Hội đồng biên tập (hoặc thường trực) rà soát, phân loại, xét duyệt các bài báo đã được biên tập trước khi trình Tổng biên tập duyệt đăng;
 • Hội đồng biên tập (hoặc thường trực) đề xuất xếp hạng bài báo;
 • Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng biên tập, Tổng biên tập duyệt đăng bài báo;
 • Các bài báo được Tổng biên tập duyệt đăng theo Mẫu TC-04 (Phụ lục II) sẽ được Ban thư ký gửi cho tác giả hiệu đính trước khi gửi in ấn. Thời gian tối đa là 7 ngày.

            8. Biên tập, rà soát bản thảo, duyệt in:

 • Biên tập bản thảo Tạp chí Khoa học (bao gồm: các bài báo, thiết kế bìa, hình ảnh, quảng cáo, thông tin đã được duyệt); Biên tập viên được phân công;
 • Ban thư ký rà soát lỗi trước khi gửi bản thảo Tạp chí Khoa học đến cơ sở in ấn;
 • Sau khi cơ sở in ấn hoàn thành chế bản, Ban thư ký đọc, rà soát chế bản trước khi trình Tổng biên tập duyệt cho in theo Mẫu TC-05 (Phụ lục II). Thời gian tối đa là 7 ngày.

            9. In ấn, nộp lưu chiểu, phát hành, đưa Tạp chí Khoa học lên website:

 • Cơ sở in ấn thực hiện việc in ấn đúng bản thảo và số lượng in ấn theo hợp đồng;  
 • Ban thư ký tiến hành nộp lưu chiểu theo quy định;
 • Ban thư ký phát hành Tạp chí Khoa học đến đúng địa chỉ và số lượng đã được Tổng biên tập phê duyệt;
 • Ban thư ký thực hiện chế độ lưu trữ;
 • Ban thư ký đưa Tạp chí Khoa học lên website của Tạp chí Khoa học và gửi bài đến website của Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến theo quy định. Thời gian tối đa là hai tháng.

Điều 16. Lưu trữ  và sử dụng

 1. Tạp chí Khoa học thực hiện chế độ lưu trữ dưới 2 hình thức: dạng bản in và lưu file. Số lượng bản in được lưu trữ là 10 bản/1 số Tạp chí Khoa học, file được lưu dưới dạng word và pdf;
 2. Tạp chí Khoa học được lưu kho, bảo quản và bảo đảm an toàn theo các chế độ lưu trữ và bảo quản của Nhà trường;
 3. Thời gian lưu trữ các số của bài báo bằng bản in, bằng file là vĩnh viễn; Thời gian lưu trữ các tài liệu, hồ sơ của Tạp chí theo quy định lưu trữ của Nhà trường.   
 4. Các số của Tạp chí Khoa học (dạng bản in) đều gửi tại Thư viện Nhà trường. Các cá nhân trong và ngoài trường được phép sử dụng tại chỗ và mượn Tạp chí Khoa học theo các quy định của Thư viện Nhà trường;
 5. Toàn văn bài báo trên các số Tạp chí Khoa học được đăng tải trên trang web của Tạp chí Khoa học sau một tháng kể từ ngày phát hành bản báo in. Việc sử dụng các bài báo phải tuân thủ Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.  

 

Chương V KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 17. Nguồn kinh phí hoạt động  

 1. Kinh phí của Nhà trường dành cho hoạt động của Tạp chí Khoa học;
 2. Quảng cáo, hỗ trợ của các đơn vị trong và ngoài nước;
 3. Các nguồn thu hợp pháp khác.   

Điều 18. Các khoản chi của Tạp chí Khoa học

 1. Thù lao nhuận bút, phản biện, biên tập, thù lao chuyên môn khác;
 2. Chi cho công tác in ấn, phát hành;
 3. Hoạt động chuyên môn của Tạp chí Khoa học;
 4. Chi cho công tác hành chính;
 5. Chi phí khác.

 

Chương VI KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 19. Khen thưởng  

 1. Các tác giả, phản biện, biên tập viên, các cộng tác viên, Ban thư ký, cán bộ, nhân viên của Tạp chí Khoa học có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tạp chí Khoa học sẽ được Tạp chí Khoa học đề nghị khen thưởng theo quy chế khen thưởng của Nhà trường;
 2. Các tác giả, có nhiều bài viết được bạn đọc quan tâm; cộng tác viên tích cực đóng góp sẽ được biếu tặng Tạp chí Khoa học thường xuyên.

Điều 20. Xử lý vi phạm  

 1. Đối với các tác giả có vi phạm bản quyền; tác giả gửi bài đến Tạp chí Khoa học những bài đã đăng ở các Tạp chí khác, Tạp chí Khoa học sẽ không nhận đăng bài của các tác giả đó trong thời gian 1 năm. Đồng thời, tác giả vi phạm sẽ chịu trách nhiệm xử lý theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, Luật báo chí, Luật xuất bản.  
 2. Lãnh đạo Tạp chí Khoa học, Tòa soạn, Hội đồng biên tập, Ban thư ký, các cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế này nếu vi phạm Luật báo chí, đạo đức nghề nghiệp sẽ bị xử lý theo Luật báo chí và các quy định của Nhà trường.  

 

Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Điều khoản thi hành 

 1. Quy chế sẽ điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế, theo sự điều chỉnh của Luật báo chí, Luật xuất bản, Luật sở hữu trí tuệ và quy định của Nhà trường;
 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành. Những quy định trước đây trái với quy chế này đều không còn hiệu lực./.
  HIỆU TRƯỞNG
   
   
  Nguyễn Văn Phúc