KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Hội đồng biên tập


PGS.TS. Nguyễn Thuấn –Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Thuấn

Tổng Biên tập

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Chủ tịch Hội đồng biên tập

TS. Trịnh Thùy Anh

Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập

GS.TS. Nguyễn Thành Xương

Ủy viên Hội đồng biên tập

GS.TS. Nguyễn Đình Hương

Ủy viên Hội đồng biên tập

PGS.TS. Phan Xuân Biên

Ủy viên Hội đồng biên tập

PGS. Đào Công Tiến

Ủy viên Hội đồng biên tập

PGS.TS. Trần Thành Trai

Ủy viên Hội đồng biên tập

PGS.TS. Trịnh Hữu Phước

Ủy viên Hội đồng biên tập

PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh

Ủy viên Hội đồng biên tập

PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

Ủy viên Hội đồng biên tập

PGS.TS. Vũ Hữu Đức

Ủy viên Hội đồng biên tập

PGS.TS. Lưu Trường Văn

Ủy viên Hội đồng biên tập

PGS.TS. Nguyễn Minh Hà

Ủy viên Hội đồng biên tập

PGS.TS. Dương Hồng Thẩm

Ủy viên Hội đồng biên tập

TS. Lê Thị Thanh Thu

Ủy viên Hội đồng biên tập

TS. Hoàng Mạnh Dũng

Ủy viên Hội đồng biên tập

TS. Lê Thị Kính

Ủy viên Hội đồng biên tập

TS. Lê Thái Thường Quân

Ủy viên Hội đồng biên tập

TS. Cao Xuân Dung

Ủy viên Hội đồng biên tập

TS. Thái Thị Ngọc Dư

Ủy viên Hội đồng biên tập

TS. Nguyễn Xuân Nghĩa

Ủy viên Hội đồng biên tập

TS. Iwata Yayoi

Ủy viên Hội đồng biên tập

ThS. Huỳnh Thị Kim Tuyết

Thư ký tòa soạn