KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Qui định gửi bài

THỂ LỆ GỞI BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải các bài báo khoa học; công bố các công trình nghiên cứu khoa học; thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học; trao đổi các nội dung mang tính học thuật, quan điểm khoa học, phương pháp tiếp cận các vấn đề khoa học mới; giới thiệu thông tin khoa học, các hoạt động khoa học trong nước và ngoài nước. 

Các bài báo khoa học gởi đăng phải bảo đảm điều kiện chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác.


Độ dài bài báo khoa học tối đa không quá 15 trang đánh máy khổ A4 bao gồm cả tài liệu tham khảo (khoảng 7.000 từ). Bài báo khoa học bao gồm các thành phần sau:
1. Tựa bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh
2. Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh: Phần tóm tắt có độ dài không quá nửa trang đánh máy (không quá 250 từ), bao gồm: Khái quát về mục đích, phương pháp nghiên cứu, kết quả đạt được và các kết luận chính. Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh không khác biệt về nội dung, ý nghĩa.
3. Từ khóa: Từ khóa được trình bày theo thứ tự alphabet, không quá 5 từ. Từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải tương đương về nội dung, ý nghĩa của từ.
4. Nội dung bài báo
5. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tài liệu đã sử dụng, trích dẫn trong bài viết. Tài liệu tham khảo trình bày thống nhất theo quy định của Tạp chí (chuẩn định dạng APA – American Psychological Association).
6. Cuối bài viết ghi thông tin về tác giả: Họ và tên, học hàm, học vị, chức vụ công tác, nơi công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.

Địa chỉ liên hệ và gởi bài báo khoa học:
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trụ sở tòa soạn: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 39 333 688; Email: tapchikhoahoc@ou.edu.vn