KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN THỊ THANH VÂN
HỒ THANH PHONG
BÙI THỊ THANH
CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ TRONG KINH DOANH NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CỦA LÝ THUYẾT CHI PHÍ GIAO DỊCH: TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP LOGISTICS Ở VIỆT NAM Số lượt xem: 485 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ trong kinh doanh – Kiểm định cho trường hợp các doanh nghiệp logistics ở Việt Nam. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 259 doanh nghiệp logistics trên địa bàn TP.HCM, thực hiện từ tháng 10 đến 12/2015. Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa trên lý thuyết chi phí giao dịch (TCE), lý thuyết chất lượng mối quan hệ (RQ) và được kiểm định thông qua mô hình phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM – Structural Equation Modeling). Kết quả nghiên cứu cho thấy, nếu sự đặc thù tài sản càng cao, văn hóa kinh doanh càng phù hợp, môi trường pháp lý và hành chính càng ít chắc chắn thì sẽ làm chất lượng mối quan hệ tốt hơn; đồng thời, nhân tố sự đặc thù tài sản tác động ngược chiều đến hành vi chủ nghĩa cơ hội. Từ kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị được đề xuất ở phần cuối cùng.

 
Các bài viết khác trong tạp chí