KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
HOÀNG MẠNH DŨNG
HOÀNG HỮU LƯỢNG
DƯƠNG KHUÊ TÚ
TIẾP CẬN THEO QUÁ TRÌNH ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM Số lượt xem: 473 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Năm 1916, Henri Fayol với tác phẩm “Quản lý công nghiệp và quản lý tổng quát” đã thiết lập nền tảng cho hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tiếp cận theo chức năng (Departmental approach). Nguyên tắc này được áp dụng tại hầu hết HTQLCL trên toàn thế giới. Năm 2000, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã thiết lập nguyên tắc tiếp cận theo quá trình (Process approach) nhằm cải tiến tính hiệu lực và hiệu quả của HTQLCL. Ngày 15 tháng 09 năm 2015, ISO 9001:2015 đã được ban hành chính thức và thay đổi nội dung về tiếp cận theo quá trình theo ISO 9001:2000 và ISO 9001:2008. Bài viết cung cấp định hướng sự thay đổi về nguyên tắc tiếp cận theo quá trình theo ISO 9001:2015. Qua đó hỗ trợ về nhận thức và đề xuất những công cụ áp dụng thành công vào HTQLCL tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

 
Các bài viết khác trong tạp chí