KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
TRẦN QUANG THÁI
TRIẾT LÝ KHOA HỌC CỦA PAUL FEYERABEND Số lượt xem: 849 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Bài viết nhằm làm rõ triết lý khoa học của Paul Feyerabend, một trong những triết gia khoa học nổi tiếng của thế kỷ XX. Qua sự khảo sát các công trình của ông, bằng phương pháp hệ thống hóa, phương pháp logic-lịch sử, phương pháp đối chiếu, bài viết đã xác định triết lý khoa học của Feyerabend. Đó là sự bác bỏ những ý tưởng của chủ nghĩa thực chứng trong nỗ lực so sánh các lý thuyết khoa học với nhau, là sự phủ nhận vị thế độc tôn một truyền thống hay hoặc một kiểu thực hành khoa học bất kỳ. Triết lý khoa học của Feyerabend có ý nghĩa ở chỗ khẳng định tinh thần tự do và bình đẳng tri thức, tính cởi mở, sáng tạo của khoa học và văn hóa.

 
Các bài viết khác trong tạp chí