KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN ANH CƯỜNG PHÁP LUẬT VỀ TÔN GIÁO VÀ TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM Số lượt xem: 839 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nhận thức và thực thi những quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đã được đặt ra từ sớm trong lịch sử hình thành Nhà nước Việt Nam hiện đại. Những quan điểm và quy định của pháp luật ở Việt Nam đã tạo điều kiện cho mọi người dân thực hành tự do tín ngưỡng và tôn giáo, vì thế cùng với sự phát triển của xã hội, Việt Nam đã trở thành một trong những nước có sự đa dạng và phong phú nhất trên thế giới về tôn giáo và tín ngưỡng. Sự phát triển của tôn giáo tín ngưỡng ngày càng đòi hỏi việc hoàn thiện về pháp luật giúp cho thế giới tinh thần của người Việt thêm đầy đủ. Bài viết này đã tập trung làm rõ những phát triển trong nhận thức của Đảng và Nhà nước trong việc từng bước hoàn thiện luật pháp tín ngưỡng tôn giáo và thực tế đời sống tín ngưỡng tôn giáo vô cùng phong phú ở Việt Nam.

 
Các bài viết khác trong tạp chí