KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
HỒ VĂN ĐỨC TÔN GIÁO VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO THEO QUAN ĐIỂM MÁCXÍT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Số lượt xem: 825 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo; mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam có những tín ngưỡng, tôn giáo gắn liền với đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, phù hợp với yêu cầu đời sống tâm linh, tôn giáo của công dân, công ước và luật pháp quốc tế về quyền con người. Nhờ đó, cộng đồng tôn giáo ở nước ta không ngừng được củng cố, phát triển trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Dựa vào quan điểm mácxít, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam căn cứ tình hình cụ thể, vận dụng sáng tạo đề ra chính sách tôn giáo phù hợp để giải quyết tốt vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
Các bài viết khác trong tạp chí