KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN KIỀU DUNG PHÍ TỔN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN THÂN HỮU: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Ở MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á Số lượt xem: 923 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu đề cập đến khái niệm chủ nghĩa tư bản thân hữu, rất ít trong số đó phân tích một cách có hệ thống những phí tổn của chủ nghĩa này đối với các quốc gia. Tài liệu hàn lâm về chủ nghĩa tư bản thân hữu xuất bản ở Việt Nam còn hiếm hơn nữa, và hầu như chưa có nghiên cứu nào khảo sát các phí tổn này. Mục đích của nghiên cứu này nhằm giới thiệu và phân tích sâu các loại phí tổn của chủ nghĩa tư bản thân hữu đối với các quốc gia châu Á và Việt Nam. Sử dụng phân loại của Enderwick, kết quả nghiên cứu chỉ ra những ảnh hưởng xấu của chủ nghĩa này theo bốn loại phí tổn chính: Phi Hiệu quả Phân phối, Phi Hiệu quả Năng động, Tham nhũng và Phí tổn Giao dịch, và Bất ổn Chính trị và Xã hội. Nghiên cứu cũng đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm giảm thiểu các phí tổn này.

 
Các bài viết khác trong tạp chí