KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN TÙNG LÂM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ VIỆC XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY Số lượt xem: 822 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục là những luận điểm, những tư tưởng cốt lõi nhất của Người về chiến lược phát triển giáo dục, tính nhân dân, tính dân tộc, khoa học, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, đặc biệt là triết lý phát triển con người. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, kho tàng triết lý ấy cần được tiếp tục khai thác nhằm xây dựng cơ sở lý luận có tính chất nền tảng, kim chỉ nam của triết lý giáo dục Việt Nam hiện đại.

 
Các bài viết khác trong tạp chí