KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
LÊ BÍCH PHƯƠNG
HÀ KIÊN TÂN
VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN ĐỐI VỚI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Số lượt xem: 859 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Quan hệ giữa nhà nước và thị trường là hết sức phức tạp, bởi thị trường có liên quan đến rất nhiều lĩnh vực hoạt động trong đời sống xã hội. Do vậy, chúng ta cần phải nhấn mạnh vai trò của nhà nước pháp quyền trong điều kiện kinh tế thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi đưa ra một số luận cứ để chỉ ra vai trò cần thiết của nhà nước pháp quyền trong kinh tế thị trường nói chung và, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng.

 
Các bài viết khác trong tạp chí