KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
VŨ HỮU THÀNH
NGUYỄN THỊ ÁNH NHƯ
PHẠM THU HƯƠNG
VỐN NGÂN HÀNG, SỰ TẠO THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ CỦA NGÂN HÀNG Số lượt xem: 1064 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu mối liên hệ nhân quả giữa vốn ngân hàng và sự tạo thanh khoản và trên cơ sở đó tìm hiểu tác động mang tính cấu trúc của vốn ngân hàng và sự tạo thanh khoản tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng tại Việt Nam trong thời kỳ 2009 - 2014. Để thực hiện các mục tiêu trên, nghiên cứu sử dụng mô hình nhân quả Granger (VAR) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được điều chỉnh theo phương pháp Satorra–Bentler dành cho dữ liệu bảng. Kết quả ước lượng mô hình VAR cho thấy tồn tại mối quan hệ nhân quả ngược chiều giữa vốn ngân hàng và sự tạo thanh khoản. Tại mô hình SEM, tác động của vốn ngân hàng tới sự tạo thanh khoản và hiệu quả mang tính độ trễ. Nếu ngân hàng giảm vốn chủ sở hữu ở thời điểm hiện tại sẽ làm cho sự tạo thanh khoản tăng ở thời điểm sau đó. Sự tạo thanh khoản tăng ngay lập tức sẽ làm tăng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Trong trường hợp này, biến số sự tạo thanh khoản làm trung gian giảm bớt tác động tiêu cực của việc tăng vốn ngân hàng tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

 
Các bài viết khác trong tạp chí