KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
LÊ THANH LIÊM BÀI HỌC KINH NGHIỆM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Số lượt xem: 1287 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Xây dựng nông thôn mới (NTM) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) trên địa bàn vùng nông thôn (NT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) – có những đặc thù riêng của một đô thị đặc biệt so với những tỉnh thành trong cả nước. Với nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đến nay Thành phố đã được một số thành tựu cơ bản: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội ở NT; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông nghiệp (NN), NT; góp phần quan trọng xây dựng nền NN đô thị theo hướng hiện đại, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở NT; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để HĐH NN, CNH NT; trên cơ sở thực hiện các cơ chế, chính sách đã huy động cao các nguồn lực, phát huy hiệu quả nguồn vốn ngân sách trong huy động, định hướng nguồn lực xã hội tham gia xây dựng NTM; đạt mục tiêu đời sống vật chất và tinh thần của dân cư NT được nâng lên. Trên cơ sở đó, đã rút ra một số kinh nghiệm ban đầu trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, tạo cơ sở đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM đã được trong giai đoạn tiếp theo – 2016-2020.

 
Các bài viết khác trong tạp chí