KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
TỪ MINH THIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CHUỖI LIÊN KẾT TRONG XUẤT KHẨU RAU QUẢ TƯƠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM Số lượt xem: 923 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Bài viết giới thiệu các hình thức chủ yếu của chuỗi liên kết trong xuất khẩu rau quả tươi của Vùng Kinh tế Trọng điểm Phía Nam (KTTĐPN) và đề xuất các giải pháp để thúc đẩy chuỗi liên kết xuất khẩu rau quả tươi của các địa phương trong Vùng KTTĐPN nhằm nâng cao hiệu quả cạnh tranh của nông sản Việt Nam nói chung cũng như của mặt hàng rau quả tươi của Vùng KTTĐPN nói riêng.

 
Các bài viết khác trong tạp chí