KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
PHAN GIA QUYỀN
BÙI VĂN HUY
HÀ THỊ MỸ DUYÊN
VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN ĐỐI VỚI TÍNH THANH KHOẢN HOẠT ĐỘNG Số lượt xem: 1033 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT

Bài nghiên cứu thực hiện xem xét mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và tính thanh khoản hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2014, rất ít công trình nghiên cứu thực hiện xem xét sự tác động của quản trị vốn luân chuyển đến tính thanh khoản hoạt động ở các thị trường mới nổi (Zariyawati và ctg, 2009). Bằng việc sử dụng dữ liệu báo cáo tài chính của 268 doanh nghiệp được niêm yết trên hai sàn chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) kết hợp với các phương pháp kinh tế lượng, nhóm tác giả phát hiện bằng chứng cho thấy rằng sự quản trị vốn luân chuyển hiệu quả sẽ cải thiện được tính thanh khoản hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, các đặc điểm của doanh nghiệp như tài sản ngắn hạn, đòn bẩy ngắn hạn, vòng quay tài sản và dòng tiền ảnh hưởng đáng kể đến tính thanh khoản hoạt động của các doanh nghiệp.

 
Các bài viết khác trong tạp chí