KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN MINH KIỀU
NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP
NGUYỄN KIM NAM
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
TÁC ĐỘNG CỦA FDI VÀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC QUỐC GIA ASEAN GIAI ĐOẠN 1995-2014 Số lượt xem: 1051 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Bài viết xem xét tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia ASEAN. Ngoài tác động trực tiếp của FDI và phát triển tài chính, bài viết còn xem xét tác động tương tác giữa FDI và phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Dữ liệu được thu thập từ năm 1995-2014 của 8 quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Lào, Campuchia được thu thập từ Website của World Bank. Kết quả cho thấy FDI thực sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia và tồn tại mối quan hệ ngược chiều giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, phát triển tài chính không làm thay đổi mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế.

 
Các bài viết khác trong tạp chí