KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
VÕ HỒNG ĐỨC
HOÀNG ĐÌNH SƠN
PHAN BÙI GIA THỦY
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM Số lượt xem: 1224 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhóm yếu tố tác động đến thù lao Hội đồng quản trị (BOD). Trên cơ sở khảo sát lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm liên quan, các nhóm yếu tố này bao gồm: (i) đặc điểm công ty và (ii) đặc điểm HĐQT. Mô hình nghiên cứu được thực hiện thông qua việc phân tích 80 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM với 412 quan sát giai đoạn 2006-2012. Bằng phương pháp ảnh hưởng ngẫu nhiên, kết quả thực nghiệm cho thấy quy mô công ty, hiệu quả hoạt động, quy mô HĐQT và trình độ học vấn của HĐQT tác động tích cực đến thù lao HĐQT. Ngược lại, tỷ lệ nợ và tỷ lệ sở hữu vốn của HĐQT tác động tiêu cực đến thù lao HĐQT. Ngoài ra, nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ giữa quyền kiêm nhiệm, thành viên HĐQT độc lập đối với thù lao HĐQT.

 
Các bài viết khác trong tạp chí