KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN NGỌC THUYẾT
NGUYỄN THỊ THANH TÚY
MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH THANH KHOẢN CỔ PHIẾU, QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM Số lượt xem: 797 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa tính thanh khoản của cổ phiếu, quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp dựa trên nguồn dữ liệu của 635 công ty phi tài chính niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2007 – 2015 cho thấy tồn tại mối quan hệ tích cực giữa tính thanh khoản cổ phiếu với quản trị công ty. Kết quả cũng cho thấy một tác động tích cực từ quản trị công ty đến giá trị doanh nghiệp. Cụ thể, cứ mỗi sự gia tăng 1% trong tính thanh khoản của cổ phiếu sẽ là gia tăng 28.4% hiệu quả quản trị công ty và đến lượt mình, mức độ tăng lên 1% của quản trị công ty làm gia tăng 0 001% giá trị doanh nghiệp. Xét về mức độ tác động, thì quy mô tổng tài sản có tác động mạnh nhất đến hiệu quả quản trị của các doanh nghiệp niêm yết trên HSX à HNX, cũng như ở tất cả các ngành. Tuy nhiên, có sự khác nhau về mức độ tác động của hiệu quả quản trị lên giá trị doanh nghiệp ở 2 sàn cũng như ở các ngành trong nghiên cứu.

 
Các bài viết khác trong tạp chí