KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
HỒ QUANG THANH XU ƯỚNG TÌM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN TRANG MẠNG VIỆC LÀM TỈNH LÂM ĐỒNG Số lượt xem: 387 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT                                                                                  

Nghiên cứu nhằm phát hiện và khẳng định các thành phần, yếu tố tác động đến việc sử dụng trang mạng việc làm tỉnh Lâm Đồng (sites việc làm) để tìm kiếm việc làm của người lao động tại Thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng; được kiểm định bằng mô hình phương trình cấu trúc (Structural Equation Modelling: SEM) trên cơ sở lý thuyết mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Aceptance Model: TAM) của Davis (1989, 1993) để nghiên cứu sự chấp nhận và sử dụng sites việc làm khi tìm việc làm của người lao động tại thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng. Kết quả, các thành phần gồm: Hỗ trợ của Trung tâm dịch vụ việc làm, Tính hữu ích và Tính dễ sử dụng có ảnh hưởng khá mạnh đến thái độ và thực tế sử dụng site việc làm và mô hình nghiên cứu giải thích được 56% sự chấp nhận sử dụng sites việc làm của người lao động khi tìm việc làm.

 
Các bài viết khác trong tạp chí