KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
VÕ THỊ KIM ANH HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO TRONG HỆ THỐNG ERP ORACLE E- BUSINESS SUITE 11G Số lượt xem: 238 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT

Bài viết giới thiệu về quá trình triển khai về mặt kỹ thuật đối với giải pháp Erp của Oracle cho một doanh nghiệp ngành sản xuất, cụ thể với minh họa quá trình thiết kế một mẫu báo cáo nhập kho. Giải pháp về hệ thống Erp của Oracle là một bộ các ứng dụng nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp: quản lý hiệu quả quan hệ khách hàng, quá trình cung cấp dịch vụ, lao động, sản xuất, giao hàng, bán hàng, quản lý thu chi, v.v. Tiếp cận các hệ thống ứng dụng như ERP của Oracle thông thường chỉ có các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn bởi vì những yêu cầu đặc thù về tổ chức, các nguồn lực và tài chánh. Do đó, bài viết này chỉ sẽ trình bày một minh họa cho xây dựng hệ thống báo cáo dựa vào các công nghệ hỗ trợ sẵn có của Oracle để cung cấp tổng quan về các thao tác kỹ thuật cần thực hiện để thiết kế và xây dựng một báo cáo dữ liệu đầu ra trong hệ thống ERP.

 
Các bài viết khác trong tạp chí