KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN VĂN PHÚC
NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG
VĂN HÓA ẢNH HƯỞNG GIÁN TIẾP LÊN HÀNH VI TIÊU DÙNG: MỘT TỔNG LƯỢC LÝ THUYẾT Số lượt xem: 681 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Từ nền tảng lý thuyết văn hóa của Hofstede (1980;1991), từ một phát triển mới về cách tiếp cận văn hóa cấp cá nhân của Sharma (2010) trên nền tảng lý thuyết Hofstede (1980), các nghiên cứu đi trước và kết hợp nghiên cứu định tính để đề xuất một mô hình nghiên cứu văn hóa cấp cá nhân ảnh hưởng gián tiếp lên hành vi tiêu dùng. Thông qua các mối quan hệ văn hóa và đặc điểm cá nhân hành vi khám phá, kích thích sự lựa chọn và nhận thức rủi ro. Từ nhận thức rủi ro ảnh hưởng lên ý định mua. Đây là một hướng nghiên cứu mới và có ý nghĩa lớn trong vấn đề nghiên cứu văn hóa và hành vi mà trước đây chưa được chấp nhận trên nền tảng lý thuyết gốc xây dựng từ nền tảng văn hóa cấp quốc gia của Hofstede (1980;1991).

 
Các bài viết khác trong tạp chí