KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN QUYẾT
QUAN HỆ CỦA VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM Số lượt xem: 697 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Mục đích bài viết này nghiên cứu mối liên hệ giữa viện trợ ODA và tăng trưởng kinh tế, thực tiễn tại Việt Nam. Một số nghiên cứu trước đây được phân tích và tổng hợp dùng làm cơ sở lý thuyết. Phương pháp phân tích chủ yếu được dựa vào kiểm định Granger, kiểm định đồng liên kết Johansen và mô hình VECM (Vector Error Correction model). Kết quả thực nghiệm đã chứng minh rằng trong dài hạn, cũng như trong ngắn hạn dòng viện trợ ODA có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế.

 
Các bài viết khác trong tạp chí