KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH DOANH DU LỊCH SINH THÁI TRẢI NGHIỆM CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NHẰM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Số lượt xem: 348 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu phân tích các yếu tố tác động đến kinh doanh du lịch sinh thái trải nghiệm của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích số liệu sau: Thống kê, so sánh và phân tích: Thông qua những số liệu sơ cấp và thứ cấp (khảo sát bảng câu hỏi với 130 mẫu để làm căn cứ phân tích, đánh giá công tác kinh doanh du lịch sinh thái trải nghiệm của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong đó tác giả có sử dụng phần mềm SPSS và EXCEL làm công cụ hỗ trợ cho việc phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố tác động đến sự tham gia của hộ gia đình, cá nhân vào hoạt động du lịch sinh thái trải nghiệm bao gồm: (i) phúc lợi địa phương, (ii) nguồn tài nguyên du lịch và vốn xã hội, (iii) sự quan tâm của chính quyền, (iv) Văn hóa xã hội địa phương, (v) Cơ sở vật chất - Hạ tầng kỹ thuật - vốn xã hội. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao sự tham gia của hộ gia đình, cá nhân vào hoạt động du lịch sinh thái trải nghiệm.

 
Các bài viết khác trong tạp chí