KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN KIM QUỐC TRUNG TÁC ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI RỦI RO TÍN DỤNG - TRƯỜNG HỢP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÓ VỐN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM Số lượt xem: 311 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT

Nghiên cứu này tìm kiếm tác động của kiểm soát nội bộ đối với rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước ở Việt Nam từ 2009 – 2016. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng (hồi quy gộp – hồi quy tuyến tính, mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên) và kết quả nghiên cứu cho thấy, yếu tố đánh giá rủi ro và hoạt động kiểm soát tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng, trong khi yếu tố môi trường kiểm soát và thông tin và truyền thông tác động cùng chiều với rủi ro tín dụng.

 
Các bài viết khác trong tạp chí