KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN KIM PHƯỚC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI TỈNH LONG AN: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SEM Số lượt xem: 335 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nghiên cứu ứng dụng mô hình SEM để đánh giá hiệu quả quản trị hành chính công tại tỉnh Long An. Nghiên cứu sử dụng thang đo likert 9 điểm. Mô hình nghiên cứu có 4 nhóm nhân tố độc lập: Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, qui trình thủ tục hành chính và đạo đức nghề nghiệp với 27 biến quan sát, dùng để kiểm định mối quan hệ với hiệu quả quản trị hành chính công (có 5 biến quan sát) tại tỉnh Long An. Kết quả phỏng vấn trực tiếp trong 700 cán bộ công chức viên chức, doanh nghiệp, người dân đang làm việc, kinh doanh và sinh sống tại các huyện/thị/thành phố trong tỉnh, thu được 672 phiếu khảo sát đạt yêu cầu đưa vào phân tích dữ liệu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, “nguồn nhân lực” và “đạo đức nghề nghiệp” của cán bộ công chức viên chức là hai nhân tố có ảnh hưởng mạnh, đóng vai trò quyết định đối với hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh Long An. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công tại tỉnh Long An.

 
Các bài viết khác trong tạp chí