KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
CAO MINH TRÍ
NGUYỄN KHÁNH
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI Số lượt xem: 343 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá chất lượng dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại nước ngoài của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) thông qua sự chênh lệch giữa mức độ kỳ vọng của doanh nghiệp và mức độ thực hiện dịch vụ. Nghiên cứu được thực hiện thông qua ba giai đoạn gồm hai giai đoạn nghiên cứu định tính và một giai đoạn nghiên cứu định lượng, với đối tượng khảo sát là các chuyên gia và đại diện 200 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia các hội chợ, triển lãm này. Ngoài việc bổ sung khoảng trống nghiên cứu về chất lượng dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại nước ngoài, nghiên cứu này đã xác định được 21/33 yếu tố có mức độ thực hiện dịch vụ đáp ứng lớn hơn hoặc bằng kỳ vọng của doanh nghiệp, 12/33 yếu tố có mức độ thực hiện dịch vụ thấp hơn kỳ vọng của doanh nghiệp và xác định sự khác biệt về mức độ kỳ vọng giữa nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ cũng như giữa nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước và nhóm các doanh nghiệp còn lại. Ba nhóm hàm ý quản trị cũng đã được đề xuất dựa trên kết quả nghiên cứu.

 
Các bài viết khác trong tạp chí