KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN NĂNG NAM
TRẦN MINH QUỐC
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BÌNH ĐẲNG DÂN TỘC Ở VIỆT NAM Số lượt xem: 718 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Bình đẳng dân tộc (BĐDT) ở Việt Nam là sự khẳng định vị trí, vai trò của mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam với các quyền sống, tự do, hạnh phúc và phát triển được thể hiện trên các mặt của đời sống. BĐDT gắn liền với đại đoàn kết toàn dân tộc; Đảng, Nhà nước là chủ thể chính trong việc xác lập và thực hiện quyền BĐDT; giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội là sự bảo đảm vững chắc nhất cho bình đẳng giữa các dân tộc. Đây là kim chỉ nam, cơ sở lý luận trực tiếp để Đảng và Nhà nước ta có những chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời trong việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của cách mạng Việt Nam.

 
Các bài viết khác trong tạp chí