KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
PHẠM MINH ĐIỂN
DƯƠNG THỊ KIM HOÀNG
DƯƠNG QUỲNH NGA
ẢNH HƯỞNG CỦA CHỈ SỐ LERNER, CHỈ SỐ HHI VÀ CHI PHÍ CƠ HỘI CỦA DỰ TRỮ ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Số lượt xem: 370 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nghiên cứu này tiến hành xem xét chỉ số Lerner, chỉ số HHI và chi phí cơ hội của dự trữ tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) của ngân hàng thương mại (NHTM) trong giai đoạn 2011 – 2015. Từ đó bài báo cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho các nhà quản lý có những cơ sở để đưa ra quyết định trong quản trị hoạt động, quản trị rủi ro của ngân hàng. Ngoài ra, nghiên cứu này còn xem xét sự tác động của các yếu tố khác đến NIM của NHTM tại VIệt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình ước lượng sai số chuẩn hiệu chỉnh (PCSE) cho dữ liệu bảng cân bằng từ 27 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2015 nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố như chỉ số Lerner, chi phí cơ hội của dự trữ, chi phí hoạt động có mối quan hệ đồng biến với tỷ lệ thu nhập lãi cận biên. Trong khi yếu tố thị phần có mối quan hệ nghịch biến với tỷ lệ thu nhập lãi cận biên. Hai yếu tố chỉ số HHI và rủi ro tín dụng không có ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại.

 
Các bài viết khác trong tạp chí