KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
HUỲNH THẾ NGUYỄN
PHAN ĐÌNH NGUYÊN
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GÁNH NẶNG BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM Số lượt xem: 227 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Bài viết này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến gánh nặng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp GLS, MLE và Bayes để kiểm định các giả thuyết từ bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2010 – 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy đòn bẩy tài chính, quy mô, năng suất lao động và kết cấu tài sản có tác động đến gánh nặng bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp nêu trên. Chính vì thế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần thiết phải củng cố quy mô và gia tăng năng suất lao động để đảm bảo khả năng vừa thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội vừa tối ưu hóa lợi ích trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 
Các bài viết khác trong tạp chí