KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
PHẠM THỊ HỒNG TÂN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC GIẾNG KHOAN Ở XÃ TÂN THẠNH HUYỆN THANH BÌNH TỈNH ĐỒNG THÁP Số lượt xem: 91 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nước giếng khoan là một trong các nguồn nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp nước sạch cho người dân xã Tân Thạnh huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp. Trong bài viết này, tác giả phân tích mẫu nước và đối chiếu với bộ tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 09MT:2015/BTNMT để đánh giá chất lượng nước ngầm. Kết quả phân tích mẫu nước giếng khoan cho thấy giá trị của pH, nitrat, sulphate, clorua nằm trong tiêu chuẩn cho phép (QCVN 09MT:2015/BTNMT); hàm lượng Fe tổng dao động trong khoảng 1,59- 2,50 mg/L và độ đục khoảng 9,1-26,3 NTU vượt giới hạn cho phép của nước sinh họat (QCVN 02-2009-BYT sắt là 0,5 mg/L và độ đục nhỏ hơn 5 NTU). Do đó cần quan tâm và có hướng xử lý hàm lượng sắt trong nước trước khi sử dụng.

 
Các bài viết khác trong tạp chí