KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
MAI THỊ THÙY TRANG
PHẠM NGỌC DANH
TRẦN THÁI HÀ
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ BẰNG BỂ PHẢN ỨNG SINH HỌC GIÁ THỂ CỐ ĐỊNH Số lượt xem: 83 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng xử lý nước thải giết mổ heo từ một cơ sở tại tỉnh Bến Tre bằng bể phản ứng sinh học giá thể cố định (Biofilter). Nghiên cứu được thực hiện bằng việc xây dựng mô hình bể biofilter, kèm theo quan sát việc hình thành màng sinh học trên giá thể. Hiệu quả xử lý nước thải được đánh giá thông qua bốn chỉ tiêu ô nhiễm gồm: TSS, BOD, N-NH+ 4, độ đục. Hiệu quả thu được tốt nhất qua nghiên cứu là: TSS 78,93%, BOD 88,77%, NNH+ 4 87,50% và độ đục 96,61%. Tuy nhiên nồng độ BOD, TSS, Amoni sau bể phản ứng vẫn cao hơn giá trị cho phép xả thải quy định trong QCVN 40-2011/BTNMT nên bể phản ứng sinh học giá thể cố định chỉ nên được áp dụng như là công đoạn tiền xử lý và cần thiết phải có công đoạn xử lý tiếp theo để các chỉ tiêu trên đạt quy chuẩn.

 
Các bài viết khác trong tạp chí