KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN THANH MINH
NGUYỄN CÔNG DŨNG
LÊ ANH HUYỀN TRÂM
THUỘC TÍNH BÁN LẺ CỦA CỬA HÀNG TIỆN LỢI Ở CÁC THỊ TRƯỜNG CÓ NỀN KINH TẾ CHUYỂN ĐỔI: NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM Số lượt xem: 231 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm khám phá các thuộc tính bán lẻ của hình thức bán lẻ cửa hàng tiện lợi ở thị trường có nền kinh tế chuyển đổi - Việt Nam. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp bao gồm nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Trong đó nghiên cứu định tính với mẫu là 20 người tiêu dùng được phỏng vấn để khám phá các thuộc tính bán lẻ của hình thức bán lẻ cửa hàng tiện lợi và nghiên cứu định lượng với mẫu 252 người tiêu dùng được khảo sát để kiểm định mô hình thuộc tính bán lẻ của cửa hàng tiện lợi. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích yếu tố khám phá (EFA) và phương pháp phân tích nhân tố khẳng định (CFA). Kết quả nghiên cứu đã khám phá được 5 thuộc tính bán lẻ của cửa hàng tiện lợi là: tiện ích, tiện lợi giữ xe, tiện lợi lựa chọn hàng hóa, tiện lợi về vị trí và thời gian và dịch vụ khách hàng.

 
Các bài viết khác trong tạp chí