KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN THU NHA TRANG
NGUYỄN VĂN HỒNG
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ TRI THỨC KHÁCH HÀNG Số lượt xem: 238 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Trong thời đại thông tin hiện nay, khái niệm về quản trị tri thức khách hàng đã và đang được chú ý như một trong những chiến lược tiềm năng và được khai thác triệt để nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Qua việc lược khảo tài liệu từ 146 bài viết học thuật, bài viết hệ thống các khái niệm, phân loại và liệt kê một số hướng nghiên cứu chủ yếu liên quan đến Quản Trị Tri Thức Khách hàng. Kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở để đề xuất một số khía cạnh nghiên cứu khoa học liên quan nhằm góp phần nâng cao vai trò của quản trị tri thức khách hàng trong tương lai.

 
Các bài viết khác trong tạp chí