KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
QUÁCH DOANH NGHIỆP MÔI TRƯỜNG LẠM PHÁT VÀ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM Số lượt xem: 245 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp Hồi quy chuyển tiếp trơn (Smooth transition regression - STR) nhằm tìm kiếm bằng chứng về mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát phụ thuộc vào môi trường lạm phát ở Việt Nam. Nghiên cứu tìm thấy ngưỡng lạm phát có ý nghĩa thống kê là 1,5%/tháng chia nền kinh tế thành hai trạng thái lạm phát cao và lạm phát thấp. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa môi trường lạm phát và mức độ truyền dẫn tỷ giá, theo đó cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn, mức độ truyền dẫn sẽ cao hơn khi nền kinh tế đang trong trạng thái lạm phát cao và ngược lại. Ngoài ra nghiên cứu còn cho thấy mức độ truyền dẫn có tương quan cùng chiều với độ bất ổn trong lạm phát.

 
Các bài viết khác trong tạp chí