KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN THÚY QUỲNH LOAN
NGUYỄN VƯƠNG CHÍ
NGUYỄN TRẦN QUỐC KHANH
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN TRONG CÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT Số lượt xem: 252 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Mục tiêu của bài báo là xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án trong các tổ chức sản xuất. Các yếu tố ảnh hưởng được tham khảo từ mô hình PIP của Slevin & Pinto (1986). Từ 203 mẫu thu thập được, mô hình nghiên cứu được kiểm định và kết quả cho thấy các yếu tố nhiệm vụ dự án, hỗ trợ quản lý cấp cao, lập kế hoạch dự án, tham khảo ý kiến khách hàng, năng lực nhân sự, công việc kỹ thuật, truyền thông và giải quyết vấn đề có ảnh hưởng tích cực đến sự thành công của dự án. Từ đó, bài báo đưa ra những thảo luận và hàm ý quản trị để gia tăng sự thành công của dự án cho các tổ chức sản xuất ở Việt Nam.

 
Các bài viết khác trong tạp chí