KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN MINH NHÃ
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG E-LEARNING CỦA SINH VIÊN - NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Số lượt xem: 99 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nghiên cứu này xác định sự ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định sử dụng E-Learning của sinh viên tại Trường Đại học Tiền Giang. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi qui đa biến được sử dụng trên 394 quan sát thực tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 2 nhân tố tác động chủ yếu là tính hiệu quả và tính hữu ích.
Từ khoá: Đại học Tiền Giang; E-Learning; Tính hiệu quả; Tính hữu ích

 
Các bài viết khác trong tạp chí