KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
VŨ HỮU ĐỨC ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG E-LEARNING TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC – CHÍNH SÁCH CÁC QUỐC GIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Số lượt xem: 232 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Bài viết này khảo sát cách thức một số quốc gia thành công trong việc tạo lập một môi trường E-Learning phát triển bền vững trong giáo dục đại học. Trên cơ sở đó, hai vấn đề được phân tích là mục tiêu chính sách và nguồn lực huy động. Các bài học kinh nghiệm có thể rút ra cho Việt Nam là (i) Sử dụng lợi thế đi sau để có cách tiếp cận tốt ngay từ đầu trong xác định mục tiêu chính sách phát triển E-Learning và (ii) Có các chính sách phù hợp để thúc đẩy sự năng động của các trường đại học như một nhân tố quan trọng hàng đầu của sự phát triển bền vững E-Learning.
Từ khóa: Chính sách quốc gia; E-Learning; Giáo dục đại học; Phát triển bền vững; Việt Nam

 
Các bài viết khác trong tạp chí