KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
HỒ VIỆT ANH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC HOÀN THÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP): NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số lượt xem: 205 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Hợp tác công tư được xem là một trong những giải pháp tối ưu để giải quyết các vấn đề về ngân sách nhà nước, phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Hình thức này được chú trọng trong cả nghiên cứu và thực tiễn tại các nước phát triển, tuy nhiên vẫn còn hạn chế tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới việc hoàn thành dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, với các trường hợp nghiên cứu là các dự án PPP tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng để phân tích số liệu, bao gồm: Thống kê mô tả, Kiểm định Cronbach’s Alpha, Phân tích nhân tố khám phá EFA, Chỉ số quan trọng tương đối (Relative Importance Index – RII). Kết quả nghiên cứu cho thấy: Các nhóm yếu tố Quản lý rủi ro, Hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án, Tài chính dự án, và Chính trị và môi trường kinh doanh đều tác động tới việc hoàn thành dự án PPP tại TP.HCM. Nghiên cứu cũng chỉ ra và xếp hạng mức độ tác động của các yếu tố thuộc các nhóm yếu tố trên trong phạm vi mẫu nghiên cứu thu thập được. Từ kết quả trên, tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho các dự án PPP đang thực hiện tại TP.HCM.

 
Các bài viết khác trong tạp chí