KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
Nguyễn Kim Phước Cảm nhận của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học hình thức Từ xa tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Số lượt xem: 22 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu cảm nhận của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học hình thức Từ xa tại Trường Đại học (ĐH) Mở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục đại học ngày càng gay gắt. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với dữ liệu sơ cấp thu thập từ 642 sinh viên tốt nghiệp hình thức Đào tạo Từ xa (ĐTTX) năm 2019 của Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình nghiên cứu gồm 1 nhóm biến phụ thuộc và 3 nhóm biến độc lập (Giảng viên, chương trình đào tạo và năng lực phục vụ). Thang đo nghiên cứu được kiểm tra độ tin cậy bằng công cụ Cronbach’s Alpha và EFA. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy cả ba nhóm nhân tố đều có tác động tích cực đến nhóm biến phụ thuộc với R2 đạt 27,5% tại mức ý nghĩa 1% (độ tin cậy 99%). Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học hình thức Từ xa tại Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

 
Các bài viết khác trong tạp chí