KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 5(44)2015, (tháng 09/2015)

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 5(44)2015, (tháng 09/2015)
3
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG MỚI
NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM, LÊ THỊ THANH XUÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1972 | Rating:
Truy Cập Mở
16
NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TÍNH CÁCH LÊN HIỆU QUẢ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI VÀ Ý ĐỊNH THÔI VIỆC CỦA KHAI THÁC VIÊN
LÊ PHƯỚC LUÔNG, NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN, BÀNH THỊ UYÊN UYÊN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1525 | Rating:
Truy Cập Mở
28
ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢNG CÁO ĐẾN HÌNH ẢNH VÀ DANH TIẾNG THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
NGUYỄN TRẦN SỸ, NGUYỄN THỊ MAI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1215 | Rating:
Truy Cập Mở
38
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO TỈNH CÀ MAU
HÀ NAM KHÁNH GIAO, LÊ QUANG HUY, HÀ KIM HỒNG, HUỲNH DIỆP TRÂM ANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1467 | Rating:
Truy Cập Mở
51
HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG VÀ CẢM NHẬN THỰC TẾ
BÙI THANH TRÁNG, LÊ TẤN BỬU
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1627 | Rating:
Truy Cập Mở
62
LÝ DO ĐỒNG BĂNG SÔNG CỬU LONG KHÔNG THU HÚT ĐƯỢC VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
NGUYỄN KIM PHƯỚC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 904 | Rating:
Truy Cập Mở
74
ĐỀ NGHỊ MỘT PHƯƠNG THỨC DỰ BÁO CHUYỂN VỊ NGANG LỚN NHẤT CỦA TƯỜNG VÂY DỰA VÀO CÁC THÔNG SỐ ĐỘ CỨNG KHÔNG THỨ NGUYÊN CỦA HỆ CHỐNG VÁCH
DƯƠNG HỒNG THẨM
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1550 | Rating:
Truy Cập Mở
82
MICRO-RNA – MỘT DẤU CHỨNG SINH HỌC TIỀM NĂNG CHO BỆNH UNG THƯ
LAO ĐỨC THUẬN, NGUYỄN BẢO QUỐC, TRẦN KIẾN ĐỨC, LÊ HUYỀN ÁI THÚY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1552 | Rating:
Truy Cập Mở
91
ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN TIẾNG TRUNG SỬ DỤNG TẠI KHOA NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN LÝ UY HÂN, NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
Abstract | PDF (701 KB) | ViewNo: 995 | Rating:
Không truy cập
100
MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở NAM BỘ
LÊ THỊ SON
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1075 | Rating:
Truy Cập Mở
111
QUAN ĐIỂM CỦA V.I. LÊNIN VỀ TRÍ THỨC VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY
NGUYỄN NĂNG NAM, TRỊNH VƯƠNG CƯỜNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1165 | Rating:
Truy Cập Mở