KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 1(46)2016, (tháng 01/2016)

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 1(46)2016, (tháng 01/2016)
117
BÀN VỀ KHÁI NIỆM KIỂM SOÁT TRONG GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC TẠI VIỆT NAM
HOÀNG MẠNH DŨNG, HOÀNG HỮU LƯỢNG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1119 | Rating:
Truy Cập Mở
110
MỘT SỐ KHÍA CẠNH VĂN HÓA DƯỚI GÓC ĐỘ TIẾP CẬN CỦA TRIẾT HỌC MÁCXÍT
NGUYỄN ĐÌNH BẮC,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1382 | Rating:
Truy Cập Mở
103
VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN ĐỒNG BÀO KHMER VÙNG TÂY NAM BỘ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
NGUYỄN TÙNG LÂM,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1182 | Rating:
Truy Cập Mở
88
NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ CỦA GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ CƠ SỞ THỰC TIỂN TẠI VIỆT NAM
BÙI NGHĨA,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1163 | Rating:
Truy Cập Mở
78
TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT VÀ KHUNG ĐO LƯỜNG VỐN XÃ HỘI
NGUYỄN LÊ HOÀNG THỤY TỐ QUYÊN, ,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1723 | Rating:
Truy Cập Mở
67
CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ HIỆU ỨNG LẤN ÁT: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TẠI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
NGUYỄN PHÚC CẢNH,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 999 | Rating:
Truy Cập Mở
58
MỨC ĐỘ THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG: MINH CHỨNG TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
NGUYỄN VĂN NGÃI, TRẦN THỊ TÚ ANH, PHAN BÙI GIA THỦY,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1425 | Rating:
Truy Cập Mở
45
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐỔI MỚI CỦA HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH LỮ HÀNH
VÕ THỊ NGỌC LIÊN, PHẠM NGỌC THÚY,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1298 | Rating:
Truy Cập Mở
35
NIỀM TIN VÀ Ý ĐỊNH MUA SẮM QUA KÊNH TRUYỀN HÌNH
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN HOÀNG MINH,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1136 | Rating:
Truy Cập Mở
22
CÁC ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY VÀ HIỆU QUẢ ĐỘI - MỘT NGHIÊN CỨU TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM
HUỲNH THỊ MINH CHÂU, NGUYỄN MẠNH TUÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 946 | Rating:
Truy Cập Mở
95
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA KARL JASPERS
LÊ VĂN TÙNG, NGUYỄN THỊ MỸ HÒA,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1282 | Rating:
Truy Cập Mở
3
NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TỈNH GIA LAI
NGUYỄN MINH HÀ, NGÔ THÀNH TRUNG, VŨ HỮU THÀNH, LÊ VĂN HƯỞNG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1099 | Rating:
Truy Cập Mở