KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 54(3) 2017, (tháng 06/2017)

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 54(3) 2017, (tháng 06/2017)
3
ẢNH HƯỞNG CỦA THU NHẬP PHI TRUYỀN THỐNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI VÀ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
HÀ VĂN DŨNG, NGUYỄN ĐẶNG HỒNG ANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1648 | Rating:
Truy Cập Mở
13
NGHIÊN CỨU QUYẾT ĐỊNH CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP ĐỂ ĐẦU TƯ: TRƯỜNG HỢP TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH
NGUYỄN MINH HÀ, MAI XUÂN KHÁNH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1582 | Rating:
Truy Cập Mở
25
PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT VỀ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU THEO KHÍA CẠNH KHÁCH HÀNG GIỮA BA NHÓM NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO, THÁI TÚ UYÊN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1412 | Rating:
Truy Cập Mở
37
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ THUỘC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
CAO MINH TRÍ, CAO THỊ ÚT
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1283 | Rating:
Truy Cập Mở
58
MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH THANH KHOẢN CỔ PHIẾU, QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM
NGUYỄN NGỌC THUYẾT, NGUYỄN THỊ THANH TÚY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1251 | Rating:
Truy Cập Mở
71
ĐẶC ĐIỂM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
BÙI VĂN DƯƠNG, NGÔ HOÀNG ĐIỆP
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1797 | Rating:
Truy Cập Mở
85
NHỮNG NHÂN TỐ XÁC ĐỊNH SỰ HỮU HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG ERP TẠI VIỆT NAM
VŨ QUỐC THÔNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1202 | Rating:
Truy Cập Mở
102
CÁC YẾU TỐ TÍNH CÁCH ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ ĐỨC NGUYÊN, LÊ PHƯỚC LUÔNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1584 | Rating:
Truy Cập Mở
120
ẢNH HƯỞNG TÍN HIỆU GIAN LẬN VÀ LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
NGUYỄN VĨNH KHƯƠNG, PHÙNG ANH THƯ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1574 | Rating:
Truy Cập Mở
131
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH LÊN NĂNG SUẤT CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ THÔNG QUA VAI TRÒ TRUNG GIAN XUẤT KHẨU VÀ ĐỔI MỚI
NGÔ HOÀNG THẢO TRANG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1306 | Rating:
Truy Cập Mở
147
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CỦA 6 SIGMA: MỘT NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
NGUYỄN TIẾN THỨC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1247 | Rating:
Truy Cập Mở