KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 56(5) 2017, tháng 09/2017

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 56(5) 2017, tháng 09/2017
3
TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: TIẾP CẬN BẰNG HỒI QUY PHÂN VỊ
TRẦN THỊ TUẤN ANH, ĐẶNG THỊ THU THỦY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 853 | Rating:
Truy Cập Mở
13
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VÀ VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM: TIẾP CẬN THEO PHƯƠNG PHÁP NHÂN QUẢ GRANGER
PHẠM THỊ LÝ, NGUYỄN THỊ ĐÔNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 712 | Rating:
Truy Cập Mở
25
VAI TRÒ CỦA ĐỊNH HƯỚNG DỊCH VỤ TỔ CHỨC VÀ TÍNH TRỌNG VỊ THẾ CỦA NGƯỜI BÁC SĨ ĐỐI VỚI HÀNH VI HƯỚNG ĐẾN BỆNH NHÂN CỦA HỌ
NGUYỄN VĂN TUẤN, HÀNG LÊ CẨM PHƯƠNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 633 | Rating:
Truy Cập Mở
37
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG ĐẠT CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG (ESC) CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ ANH VÂN, NGUYỄN KHẮC HIẾU
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 814 | Rating:
Truy Cập Mở
49
SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH CÂY PHÂN LỚP DỰ BÁO KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
HUỲNH THỊ CẨM HÀ, NGUYỄN THỊ UYÊN UYÊN, LÊ ĐÀO TUYẾT MAI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 647 | Rating:
Truy Cập Mở
64
MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Ở AN GIANG
PHAN ĐÌNH KHÔI, NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 628 | Rating:
Truy Cập Mở
76
TÍN DỤNG VI MÔ VÀ VIỆC ÁP DỤNG GIỐNG LÚA CẢI TIẾN Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM
NGUYỄN HỮU DŨNG, PHẠM TIẾN THÀNH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 698 | Rating:
Truy Cập Mở
89
CÁC YẾU TỐ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH CỦA NÔNG DÂN THAM GIA MÔ HÌNH “CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN” TẠI AN GIANG
TRẦN PHÚ NGỌC, VÕ HỒNG ĐỨC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 617 | Rating:
Truy Cập Mở
102
BỐN HÌNH THỨC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ DỊCH VỤ ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN LƯU TRÚ Ở BỆNH VIỆN TƯ
VÕ THỊ NGỌC THÚY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 602 | Rating:
Truy Cập Mở
116
NGHIÊN CỨU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ HỆ QUẢ CỦA CẢM NHẬN BỊ LÀM PHIỀN TRONG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN
ĐỖ THỊ LỆ HUYỀN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 675 | Rating:
Truy Cập Mở