KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

SỐ 14(5) 2019, THÁNG 11/2019
SỐ 14(5) 2019, THÁNG 11/2019

3
HIỆU QUẢ GIAO TIẾP THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP VÀ HÀNH VI THAM GIA ĐỒNG TẠO SINH GIÁ TRỊ CỦA KHÁCH HÀNG: VAI TRÒ CỦA NGUỒN LỰC TƯƠNG...
NGUYỄN VĂN TUẤN, HÀNG LÊ CẨM PHƯƠNG, NGUYỄN HỒNG ĐỨC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 276 | Rating:
Truy Cập Mở
15
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN TRONG CÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT
NGUYỄN THÚY QUỲNH LOAN, NGUYỄN VƯƠNG CHÍ, NGUYỄN TRẦN QUỐC KHANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 253 | Rating:
Truy Cập Mở
29
MÔI TRƯỜNG LẠM PHÁT VÀ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM
QUÁCH DOANH NGHIỆP
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 246 | Rating:
Truy Cập Mở
44
TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH, VÕ THỊ HƯƠNG LINH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 276 | Rating:
Truy Cập Mở
57
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ TRI THỨC KHÁCH HÀNG
NGUYỄN THU NHA TRANG, NGUYỄN VĂN HỒNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 239 | Rating:
Truy Cập Mở
74
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG CỦA VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ KINH TẾ
PHẠM NGỌC KHANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 261 | Rating:
Truy Cập Mở
92
MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÍNH SÁCH DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ LÒNG TRUNG THÀNH NHÂN VIÊN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẬP ĐOÀN HOA SEN
NGUYỄN NGỌC DUY PHƯƠNG, MAI THỊ THANH TRANG, TRƯƠNG NGỌC ANH VŨ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 267 | Rating:
Truy Cập Mở
107
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN...
NGÔ MỸ TRÂN, LÝ NGỌC THIÊN KIM, LÊ TRẦN MINH HIẾU
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 231 | Rating:
Truy Cập Mở
129
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ LÊN THÀNH QUẢ CÔNG VIỆC TRONG CÁC ĐỘI GIA CÔNG PHẦN MỀM TỪ XA –...
HUỲNH THỊ MINH CHÂU, NGUYỄN MẠNH TUÂN, TRƯƠNG THỊ LAN ANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 221 | Rating:
Truy Cập Mở
141
THUỘC TÍNH BÁN LẺ CỦA CỬA HÀNG TIỆN LỢI Ở CÁC THỊ TRƯỜNG CÓ NỀN KINH TẾ CHUYỂN ĐỔI: NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM
NGUYỄN THANH MINH, NGUYỄN CÔNG DŨNG, LÊ ANH HUYỀN TRÂM
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 231 | Rating:
Truy Cập Mở
155
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ MARKETING ĐIỂM ĐẾN ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH Ở BẠC LIÊU
NGUYỄN THANH SANG, NGUYỄN PHÚ SON
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 351 | Rating:
Truy Cập Mở